Mieszkańcy leżącej na terenie Gminy Alwernia miejscowości Grojec nie ustają w obronie naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Zaniepokojeni  planami potężnej inwestycji w pobliżu ich domów, a przewidzianej do realizacji na pograniczu parków krajobrazowych Rudniańskiego i Tenczyńskiego postanowili zaangażować w tą sprawę również władze Gminy Krzeszowice. Przyczyna ich decyzji jest oczywista – trzy potężne hale o łącznej powierzchni 18 ha miałyby stanąć przy samej granicy z Gminą Krzeszowice i w sąsiedztwie jej najcenniejszych obszarów z punktu widzenia historycznego przyrodniczego i kulturowego. Budowę przemysłowego molocha zaplanowano bowiem w bliskiej odległości zamku Tenczyn w Rudnie i w otoczeniu cennych przyrodniczo terenów.

W dniu 01.12.2023 r. grupa mieszkańców wsi Grojec kierowana troską o zrównoważony rozwój ich miejscowości oraz terenów do niej przyległych, złożyła do Burmistrza Gminy Krzeszowice wniosek o utworzenie obszarowej formy ochrony przyrody: ZESPOŁU PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWEGO na terenie gmin Alwernia i Krzeszowice w celu zachowania unikalnych wartości przyrodniczych, historycznych, krajobrazowych i rekreacyjnych.

Obszar ochrony obejmowałby część wsi Grojec (Gmina Alwernia) znajdujący się pomiędzy autostradą A4 a ulicami: ul. Grojecką, ul. Pańską, ul. Pasternik i granicą administracyjną Gminy Alwernia oraz teren miejscowości Zalas (Gmina Krzeszowice) na wschód od ul. Pasternik pomiędzy autostradą A4 a ul. Bartosza Głowackiego i płk Stanisława Chałupy do drogi utwardzonej przebiegającej przez tereny leśne w kierunku Krzeszowic.

Proponowany obszar ochrony stanowi jedną całość i jest cenny ze względu na jego bioróżnorodność, występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków chronionych prawem unijnym.

Północne krańce gminy Alwernia, pomimo ich dużej wartości przyrodniczej traktowane są przez tamtejszy samorząd jako tereny peryferyjne. Graniczą one jednak z najcenniejszymi przyrodniczo i historycznie terenami Gminy Krzeszowice i mają na nie bezpośredni wpływ. Biorąc pod uwagę niepodważalne wartości historyczne, kulturowe i przyrodnicze terenów wokół ruin zamku Tenczyn w Rudnie trudno wyobrazić sobie aby Gmina Krzeszowice nie podjęła wspólnie z Gminą Alwernia zdecydowanych działań w celu ich ochrony.

Zaznaczyć należy również że ulokowanie przez naszego sąsiada destrukcyjnej dla środowiska inwestycji w tym właśnie miejscu przyniosłoby dla mieszkańców Gminy Krzeszowice daleko idące straty zarówno środowiskowe jak również ekonomiczne związane ze zniszczeniem turystycznych walorów okolicy. Nie może to pozostawać więc bez odzewu samorządu Gminy Krzeszowice, który ma obowiązek reprezentować interesy swoich mieszkańców.

Do wniosku o utworzenie obszarowej formy ochrony przyrody dołączono ekspertyzę ukazującą bogactwo fauny i flory występującej na powyższym obszarze.

Jak się okazuje na terenie tym spotykane są rzadkie gatunki roślin i zwierząt (wśród których niektóre zagrożone wyginięciem). Stanowi on obszar unikalnych siedlisk przyrodniczych jak źródliska wapienne, mokradła i tereny podmokłe, murawy kserotermiczne, oczka i zastoiska wodne, ciągi zadrzewień i fragmenty lasów o charakterze łęgów.

Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych wykazała obecność kilku gatunków rzadkich i częściowo chronionych. Z roślin podlegających ochronie prawnej występują tu w dużej liczbie: goryczuszka orzęsiona, dziewięćsił bezłodygowy, zaraza czerwonawa. Jeśli chodzi o występującą tu faunę to na szczególną uwagę zasługują: z płazów rzekotka drzewna, a z gadów gniewosz plamisty. Obydwa gatunki są pod ochroną ścisłą oraz są unikatowe nie tylko w skali krajowej, ale również w skali europejskiej. Poza nimi stwierdzono występowanie min. bociana białego i czarnego, czapli siwej, derkacza, myszołowa, jastrzębia, pustułki, dudka, bobra, jelenia, łosia itd. Proponowany do ochrony obszar stanowi także ważny lokalny i regionalny korytarz migracyjny zwierząt,  powiązany z leśnym kompleksem Puszczy Dulowskiej.

 Wniosek mieszkańców Grojca zostanie rozpatrzony przez Komisję ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice której posiedzenie planowane jest na dzień 15 stycznia 2024 r. Projekt uchwały wypracowany przez ww. Komisję zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Krzeszowicach.