Małopolska to region o szczególnych walorach krajobrazowych. Niestety wygląd naszego województwa ulega systematycznej destrukcji, dokonywanej w wyniku gospodarczej działalności człowieka. W ostatnich latach proces ten gwałtownie się nasilił, powodując nieodwracalne straty w wyglądzie środowiska w którym żyjemy. Wydawać by się mogło, że przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej wynikające z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Florencja 2000) ratyfikowanej przez Polskę w 2004 r. są wystarczającą podstawą prawną by chronić oblicze naszego regionu. To właśnie w związku z nimi  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził właśnie audyt krajobrazowy, którego celem miało być przygotowanie narzędzi, mogących mieć wpływ na kształtowanie krajobrazu regionu.

Niestety okazuje się jednak, że polityka przestrzenna Małopolski jest fikcją, a dokładnie w momencie sporządzania audytu krajobrazowego województwa wydawane są zgody na zabetonowanie kolejnych jego cennych fragmentów.

Na pierwszych stronach opracowania pt. „Kształtowanie krajobrazu Małopolski  Założenia Priorytety Opcje” będącego jednym z efektów audytu przeczytamy:

„Obecnie coraz bardziej wzrasta przekonanie, że otaczające nas krajobrazy to otrzymane dziedzictwo. Należy je kształtować tak, aby ich uroda, harmonia i  ład mogły być udziałem następnych pokoleń, aby przyczyniały się do budowania tożsamości i  dobrobytu lokalnych społeczności, a  także aby gospodarowanie nimi nie zdegradowało środowiska, w którym żyjemy i żyć będą nasi następcy”

W kolejnym z dokumentów przygotowanych w ramach audytu zatytułowanym  „Zasoby krajobrazowe Małopolski” czytamy:

Na terenie województwa małopolskiego znajduje się 11 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni ponad 187 tys. ha (17,4% pow. województwa). Pięć z nich tworzy Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, chroniący wraz z Ojcowskim Parkiem Narodowym najcenniejsze krajobrazy małopolskiej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Tenczyński PK o pow. 13 658,1 ha (1% pow. woj.) powstał w 1981 r. Rozciąga się równoleżnikowo pomiędzy Krakowem a Chrzanowem. Ochroną objęte są krajobrazy Garbu Tenczyńskiego z urozmaiconą rzeźbą terenu, z dużymi starymi kompleksami leśnymi, a także zachowanymi zabytkami kultury.

Jednocześnie, dokładnie w czasie trwanie prac audytowych, ważą się losy potężnej inwestycji planowanej do realizacji w miejscowości Grojec, w otulinie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, tuż przy granicy Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, w odległości niewiele ponad 1500 m w linii prostej od zamku Tenczyn. Chodzi o zespół hal przemysłowo – magazynowo – usługowych z infrastrukturą towarzyszącą, których główny element stanowić mają 3 budynki o łącznej powierzchni ok. 180 000 m2.

Przeprowadzenie tak dużej inwestycji miałoby destruktywny wpływ na lokalne środowisko naturalne, a w szczególności na krajobraz. Fakt ten jest Urzędowi Marszałkowskiemu doskonale znany, opiniując ją stwierdził on:

„Zwraca się uwagę, że takie zagospodarowanie negatywnie wpłynie na krajobraz parku. W bliskiej odległości od niego znajdują się punkty widokowe zlokalizowane na zamku Tenczyn w Rudnie oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Są to jedne z najważniejszych punktów widokowych na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, a obszar objęty planem stanowi dla nich przedpole widokowe. Zamek w Rudnie stanowi natomiast jeden z najcenniejszych zabytków na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych. Lokalizacja tak dużych obiektów przemysłowych w obszarze objętym projektem wpłynie negatywnie na walory widokowe zarówno wspomnianych punktów, jak i pozostałych okolic zamku.”

Wbrew powyższej opinii i pomimo przeprowadzonego właśnie audytu krajobrazowego Małopolski, Urząd Marszałkowski zaopiniował pozytywnie propozycję wprowadzenia  zmian do lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia. Wprowadzenie zmian umożliwi realizację  inwestycji, mimo że jej destrukcyjny wpływ na wygląd lokalnego środowiska jest Urzędowi Marszałkowskiemu doskonale znany. Przykład inwestycji planowanej w najbliższej okolicy zamku Tenczyn w Rudnie pokazuje w jaki sposób Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego tworzy na własne potrzeby pięknie wyglądającą fikcję w postaci wzniosłych w swoim przekazie dokumentów. Tymczasem nam każe żyć w brutalnej rzeczywistości, w której w świadomy sposób niszczy się bezpowrotnie najcenniejsze elementy naszego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego. Dziedzictwa którego pozostało nam przecież już tak niewiele.

.