Polityka Prywatności

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

Od 25 maja obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o Państwa prawach jakie w związku z tym przetwarzaniem Państwu przysługują.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane jest:

Ratuj Tenczyn
ul. Grunwaldzka 274
32-065 Krzeszowice

wpisane  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000332177, REGON:  120956168, NIP:  5130188861

Adres e-mail: ratujtenczyn@gmail.com

Numer telefonu: +48 606 205 228

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie internetowej www.tenczyn.com.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji zakupów w sklepie internetowym. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży oraz realizację zamówień złożonych w przyszłości (np. w celu zalogowania się do własnego konta użytkownika w sklepie internetowym). Przetwarzanie danych osobowych jest też niezbędne aby przeprowadzić ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między firmą Ratuj Tenczyn a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Ratuj Tenczyn wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także innych danych (np. numeru telefonu kontaktowego), wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską w celu dostarczenia towarów do Państwa.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu.

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny.

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sprzedaży przez firmę Ratuj Tenczyn w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Ratuj Tenczyn przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów skarbowych (podatkowych), statystycznych i archiwizacyjnych.