§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Tenczyn, dostępny pod adresem internetowym Tenczyn.com, prowadzony jest przez:

Ratuj Tenczyn
ul. Grunwaldzka 274
32-065 Krzeszowice

wpisane  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000332177, REGON:  120956168, NIP:  5130188861

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep internetowy Tenczyn  umożliwia swoim Klientom następujące rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży tych towarów

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Ratuj Tenczyn  ul. Grunwaldzka 274  32-065 Krzeszowice,  wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000332177, REGON:  120956168, NIP:  5130188861
 3. Klient  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Tenczyn.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Ratuj Tenczyn   ul. Grunwaldzka 274   32-065 Krzeszowice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: ratujtenczyn@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 606 205 228
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 18:00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:  imię i nazwisko, telefon, adres zamieszkania, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. Paczkomaty InPost
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. Płatności elektroniczne

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W związku z tym iż płatności są dokonywane wyłącznie metodą elektroniczną, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, Zamówienie nie jest przyjmowane do realizacji a Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta. Zamówienie którego nie opłacono zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania przez Sprzedawcę pełnej należności za złożone zamówienie.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Sprzedawca oświadcza, że zamówione towary zostaną wysłane do Klienta w czasie maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania przez Sprzedawcę pełnej należności za złożone Zamówienie. Do czasu dostarczenia zamówionych przez Klienta towarów należy dodać czas trwania usługi dostawy  przesyłki realizowanej przez firmę kurierską InPost.
 7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sprzedawca spróbuje się skontaktować z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument musi złożyć w ciągu 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia mu Produktu.
 3. Odstępując od umowy Konsument składa oświadczenie wg. niniejszego wzoru: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany przez Konsumenta.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot bez zadawania pytań jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.  Zwroty należy kierować na adres:

  Ratuj Tenczyn
  ul. Grunwaldzka 274
  32-065 Krzeszowice

  § 11
  Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Składanie reklamacji możliwe jest poprzez przesłanie jej na adres pocztowy:
   Ratuj Tenczyn
   ul. Grunwaldzka 274
   32-065 Krzeszowice

   lub adres email: ratujtenczyn@gmail.com

  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, czyli:
   Ratuj Tenczyn
   ul. Grunwaldzka 274
   32-065 Krzeszowice
  6. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, parametrach i wyglądzie towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach zaprezentowanych w sklepie internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu towaru wydanego użytkownikowi, które to różnice mogą być spowodowane w szczególności: warunkami oświetlenia fotografowanego towaru, ustawieniami monitora użytkownika  itp. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego na stronie tenczyn.com wynikające z indywidualnych ustawień komputera użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
  7. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

  § 12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   § 13
   Dane osobowe w Sklepie internetowym

   1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
   2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Klientem, w zawiązku z tym mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności.
   3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane Sprzedawcy dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   § 14
   Odpowiedzialność

   1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze sklepu Tenczyn.com
   2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a sklepem Tenczyn.com
   3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze sklepu Tenczyn.com za pośrednictwem własnego Konta.
   4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze sklepu Tenczyn.com przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
   5. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności sklepu Tenczyn.com z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

   § 15
   Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

   1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – informujemy, że umieszczanie przez Klientów na stronach Sklepu internetowego Tenczyn.com  jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
   2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem w postaci m.in. wprowadzenia do systemu teleinformatycznego oprogramowania tworzonego w celu wyrządzenia szkód (wirusy, rootkity, „robaki”, „konie trojańskie”, oprogramowanie „ransomware”). Wskazane jest, w celu zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami, zaopatrzenie sprzętu podłączanego do sieci Internet w programy antywirusowe i ich okresowa aktualizacja.

   § 16
   Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

   1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez klienta z danej usługi.
   3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.tenczyn.com w formie umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
   4. Korzystanie przez Klienta z serwisu www.tenczyn.com jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   5. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Klienta strony www.tenczyn.com, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

   § 17
   Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
   4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/